Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en aannemingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings-, Betalings- en aannemingsvoorwaarden van de onderneming Tegelzetbedrijf van Zoeren, gevestigd te Woudenberg aan Gouden Regen 79 met postcode 3931 ZE en met K.v.K.-nummer: 58543309.

Artikel 1 – Begripsbepaling

 1. Onder verkoper en/of aannemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de onderneming: Tegelzetbedrijf van Zoeren, gevestigd te Woudenberg.
 2. Onder koper en/of opdrachtgever en/of opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten, dan wel met wie een overeenkomst van aanneming wordt overeen gekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Alle offertes van verkoper en/of aannemer vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offertes en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeekomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door verkoper en/of aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door verkoper en/of aannemer aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of de overeenkomst, waarop deze betrekking heeft.
 3. Bij overeenkomsten tussen verkoper en/of aannemer en koper en/of opdrachtgever kunnen eventueel toepasselijke voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking hebben voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van verkoper en/of aannemer.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen worden gedurende 30 (zegge: dertig) dagen gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbieding van: verkoper en/of aannemer is vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. De offertes van verkoper en/of aannemer zijn gebaseerd op de door de koper en/of opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, welke verkoper en/of aannemer als juist mag beschouwen. Tenzij anders overeengekomen gelden de offertes uitsluitend voor het land, van waaruit zij zijn aangevraagd.
 3. Een door verkoper en/of aannemer uitgebrachte offerte kan door koper en/of opdrachtgever slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor verkoper en/of aannemer geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod verkoper en/of aannemer heeft bereikt. De acceptatie moet schriftelijk, eventueel via datacommunicatiemiddelen zoals fax of e-mail, plaatsvinden. Door acceptatie verenigt de koper en/of opdrachtgever zich uitdrukkelijk met toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden en doet afstand van een toepasselijkverklaring van eigen voorwaarden.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien verkoper en/of aannemer aan koper en/of opdrachtgever schriftelijk bericht met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 3. Aanvullende mondelinge overeenkomsten worden geacht niet tot stand te zijn gekomen.
 4. Verkoper en/of aannemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren c.q. derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen.

Artikel 5 – Kwaliteit en omschrijving

 1. Verkoper en/of aannemer verbindt zich jegens koper en/of opdrachtgever zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.
 2. Verkoper en/of aannemer verbindt zich jegens koper en/of opdrachtgever zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan de modellen, die door verkoper en/of aannemer zijn beschreven. Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in offertes en in de branche als toelaatbaar wordt beschouwd.

Artikel 6 – Verzending, levering en (op)leveringstermijnen

 1. Verkoper en/of aannemer verbindt zich jegens koper en/of opdrachtgever om de zaken naar behoren te vervoeren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over het geheel overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van verkoper en/of aannemer zijn gesteld en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, danwel voor verkoper en/of aannemer bevredigende betalingszekerheid is gesteld.
 3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat verkoper en/of aannemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de goederen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Verkoper en/of aannemer is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige nakoming, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.
 4. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor verkoper en/of aannemer niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper en/of opdrachtgever, wordt verkoper en/of aannemer geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper en/of opdrachtgever te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper en/of opdrachtgever zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan koper en/of opdrachtgever. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering zou hebben plaatsgevonden.
 5. De levering geschiedt door inontvangstneming door de koper en/of opdrachtgever. Vanaf de levering is het geleverde voor risico van de koper en/of opdrachtgever.
 6. De zaken zullen door verkoper en/of aannemer bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen oAlgemene Voorwaarden 20181101p de wijze, zoals in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Verkoper en/of aannemer heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar koper en/of opdrachtgever. Koper en/of opdrachtgever heeft het recht om zaken tegen contante betaling af te halen bij verkoper en/of aannemer, mits hieromtrent vooraf overleg is geweest met verkoper en/of aannemer of indien verkoper en/of aannemer hier geen bezwaar tegen heeft.
 7. Koper en/of opdrachtgever draagt er zorg voor, dat bij de aankomst van de zaken op de overeengekomen plaats personeel van de koper en/of opdrachtgever aanwezig is om hulp te bieden bij het uitladen c.q. in ontvangst nemen van de zaken.

Artikel 7 – Opslag

 1. Indien om welke reden dan ook koper en/of opdrachtgever niet in staat is zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal verkoper en/of aannemer als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper en/of opdrachtgever de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper en/of opdrachtgever bezorgd zijn.
 2. Koper en/of opdrachtgever is verplicht aan verkoper en/of aannemer de opslagkosten volgens het bij verkoper en/of aannemer gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 8 – Afname

 1. De koper en/of opdrachtgever is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft hij hiermee in gebreke, dan heeft verkoper en/of aannemer het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte voor zover het nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar recht op volledige vergoeding van de schade.
 2. Het is verkoper en/of aannemer toegestaan de order eerder dan de overeengekomen leveringstermijn uit te voeren en de zaken te leveren.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van alle door verkoper en/of aannemer aan koper en/of opdrachtgever geleverde zaken blijft bij verkoper en/of aannemer zolang de koper en/of opdrachtgever de vorderingen van verkoper en/of aannemer met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang koper en/of opdrachtgever de vorderingen van verkoper en/of aannemer wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, met inbegrip van rente, kosten en boetes. Verkoper en/of aannemer is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas over op de koper en/of opdrachtgever zodra koper en/of opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens verkoper en/of aannemer heeft voldaan.
 2. Koper en/of opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de door verkoper en/of aannemer geleverde zaken te vervreemden, zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, uitlenen of anderszins uit de macht van koper en/of opdrachtgever te brengen van bovenstaande zaken, danwel (stil) pandrecht te vestigen.
 3. Koper en/of opdrachtgever zal zich tegenover derden, die op de goederen van verkoper en/of aannemer een (stil) pandrecht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van verkoper en/of aannemer te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is. Koper en/of opdrachtgever verbindt zich geen enkele akte ter vestiging van een pandrecht te zullen ondertekenen, zolang de vordering terzake de geleverde zaken van verkoper en/of aannemer niet is voldaan. Koper en/of opdrachtgever maakt zich – in geval de vordering niet is voldaan – in dat geval schuldig aan verduistering.
 4. Verkoper en/of aannemer behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom overgedragen zaken aan koper en/of opdrachtgever tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen, welke verkoper en/of aannemer buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal krijgen op koper en/of opdrachtgever. Koper en/of opdrachtgever verbindt zich op eerste verzoek van verkoper en/of aannemer mee te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten registreren van een onderhandse akte met betrekking tot die zaken.
 5. Indien gerede twijfel bij verkoper en/of aannemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper en/of opdrachtgever, is verkoper en/of aannemer bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen totdat koper en/of opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. Koper en/of opdrachtgever is aansprakelijk voor de door verkoper en/of aannemer geleden schade als gevolg van hierdoor vertraagde levering.
 6. Koper en/of opdrachtgever is verplicht verkoper en/of aannemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken, dat koper en/of opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van 20 % (zegge: twintig) van het onbetaalde gedeelte van de koopsom verschuldigd. Verkoper en/of aannemer is in onderhavig geval tevens gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen, inbegrepen het betreden van de terreinen van koper en/of opdrachtgever, om zodoende zelf de betreffende zaken uit de magazijnen/opslagplaatsen van koper en/of opdrachtgever te verwijderen.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen etc. Verkoper en/of aannemer behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, belastingen, heffingen etc. plaatsvonden voor het overeengekomen tijdstip van levering. Verkoper en/of aannemer dient koper en/of opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk voor de levering, op de hoogte te brengen van eventuele prijswijzigingen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen bruto en exclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, inclusief bezorg/vervoerskosten.
 3. Betaling van de facturen dient contant of middels overmaking te geschieden binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek van korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De koper en/of opdrachtgever, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige herinnering nodig is, tegenover verkoper en/of aannemer ingebreke. Indien koper en/of opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is verkoper en/of aannemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper en/of opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade.
 5. Het recht van koper en/of opdrachtgever om eventuele vorderingen op verkoper en/of aannemer te verrekeningen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien als gevolg van wijzigingen in de opdracht door koper en/of opdrachtgever de kosten stijgen voor verkoper en/of aannemer is verkoper en/of aannemer gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen bij koper en/of opdrachtgever. Daartoe zullen partijen een indicatieformulier van de aannemer invullen en ondertekenen.
 7. Betaling van een factuur na de vervaldag heeft tot gevolg dat alle bedragen, die door koper en/of opdrachtgever zijn verschuldigd, ook die krachtens andere facturen, onmiddellijk opeisbaar zijn. Verkoper en/of aannemer is dan gerechtigd het totaal der alsdan opeisbare bedragen te beschouwen als één factuurbedrag.
 8. Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, is verkoper en/of aannemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper en/of opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van 10 % (zegge: tien) van het totale bedrag van de factuur, danwel ter grootte van de wettelijke rente indien de wettelijke rente hoger is dan 10 % (zegge: tien) ’s jaars.
 9. Verkoper en/of aannemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper en/of opdrachtgever te vorderen alle (buitengerechtelijke) kosten, die door de niet-(tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper en/of opdrachtgever in elk geval verschuldigd wanneer verkoper en/of aannemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 150,– (zegge: honderdvijftig euro’s) per geval. Uit het enkele feit dat verkoper en/of aannemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11 – Ontstaan kostenverhogende omstandigheden
Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan de aannemer kan worden toegerekend, zal de rechter op vordering van de aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
De aannemer mag de prijs zonder tussenkomst van de rechter aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij de aannemer de onjuistheid der gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.
Het in de voornoemde twee alinea’s van dit artikel bepaalde geldt slechts indien de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaarschuwd, opdat deze tijdig hetzij gebruik kan maken van het hem in artikel 7:764 BW toegekende recht, hetzij een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.

Artikel 12 – Toevoegingen of veranderingen in het werk – meerwerk
In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 13 – Waarschuwing voor onjuistheden in de opdracht
De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond, de ondergrond, de constructie of een ander stoffelijk goed, waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Indien de koper en/of opdrachtgever geen wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in één of meerdere voornoemde zaken, naar aanleiding van een waarschuwing, zodat de gronden voor de waarschuwing daadwerkelijk worden weggenomen, alsdan is alle eventuele schade die daaruit voortvloeit of kan voortvloeien voor risico en rekening van de koper en/of opdrachtgever. Indien de koper en/of opdrachtgever wel gevolg geeft aan de waarschuwing moet hij de verkoper en/of aannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Zonder deze schriftelijke kennisstelling wordt aangenomen dat de koper en/of opdrachtgever geen gevolg aan de waarschuwing heeft gegeven. Partijen zullen bij de uitvoering van deze bepaling een indicatieformulier van de aannemer invullen en ondertekenen.

Artikel 14 – Solvabiliteit

 1. Verkoper en/of aannemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper en/of opdrachtgever te verlangen.
 2. Verkoper en/of aannemer is tevens gerechtigd, indien koper en/of opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van zijn (betalings)-verplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen.
 3. Weigering van koper en/of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te verstrekken geeft verkoper en/of aannemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 15 – Reclamaties en garanties

 1. Koper en/of opdrachtgever wordt geacht de haar door verkoper/aannemer geleverde zaken terstond na tijdstip van levering te onderzoeken.
 2. Onder reclamaties wordt verstaan: alle grieven van koper en/of opdrachtgever terzake de hoedanigheid van de leveranties.
 3. Bezwaren en reclamaties tegen enigerlei factuur van verkoper en/of aannemer respectievelijk met betrekking tot de staat der geleverde zaak, dienen binnen acht dagen na aflevering, respectievelijk toezending – middels een aangetekend schrijven – bij verkoper en/of aannemer te worden ingebracht. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclames of bezwaren kan koper en/of opdrachtgever generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Reclamaties kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclame opleveren. Reclames kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverder zaken.
 5. Verkoper en/of aannemer garandeert dat eventueel binnen een maand na de aflevering optredende gebreken, waarvan de koper en/of opdrachtgever aantoont dat die moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken, met bekwame spoed kosteloos zullen worden hersteld. Ter keuze van verkoper en/of aannemer zullen de geleverde goederen worden gerepareerd, danwel worden vervangen indien sprake is van goederen met een contructie-, fabricage- of materiaalfout.
 6. Schriftelijk gegeven garantie(s) dien(en)t door koper en/of opdrachtgever te worden ingeroepen en wel in die zin, dat de bedoelde fouten binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen een maand na levering schriftelijk aan verkoper en/of aannemer moeten worden gemeld, zulks op straffe van verval van de garantieaanspraken van koper en/of opdrachtgever. De garantie geldt alleen voor goederen, die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en die niet door derden zijn gerepareerd of gewijzigd. De garantie kan alleen worden ingeroepen door de koper en/of opdrachtgever en dus niet door een derde.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Verkoper en/of aannemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde goederen. De voldoening door verkoper en/of aannemer van haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.
 2. Verkoper en/of aannemer is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper en/of opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper en/of aannemer met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen verkoper en/of aannemer is verzekerd, danwel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Voor vergoeding komt dan ook niet in aanmerking bedrijfsschade (derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper en/of opdrachtgever dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.
 3. Verkoper en/of aannemer is niet aansprakelijk voor invloeden van buiten op door haar geleverde zaken, in het bijzonder van vocht, warmte en licht.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper en/of aannemer beperkt tot het bedrag, dat aan koper en/of opdrachtgever netto gefactureerd is terzake de goederen, waarop de aansprakelijkheid betrekking geeft.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop koper en/of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper en/of opdrachtgever is aansprakelijk voor de door verkoper en/of aannemer geleden schade onder meer bestaande uit winstderving en bezorg/vervoerskosten.
 3. Indien afname c.q. aflevering door overmacht meer dan twee maanden worden vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst(en) te ontbinden volgens de Wet. De termijn van twee maanden is zoveel langer of korter, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is. Onder overmacht van verkoper en/of aannemer wordt in elk geval verstaan:
 • de omstandigheid, dat verkoper en/of aannemer een zaak, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
 • stakingen;
 • storingen op de werkvloer;
 • bezorg/vervoersproblemen;
 • andere dan incidentele overheidsmaatregelen, die verkoper en/of aannemer verhinderen haar verplichtingen tijdig, danwel deugdelijk na te komen.
 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat koper en/of opdrachtgever of verkoper en/of aannemer naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde nakoming door koper en/of opdrachtgever of verkoper en/of aannemer niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van de koper en/of opdrachtgever of de verkoper en/of aannemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. In gevallen, waarin verkoper en/of aannemer ten gevolge van overmacht niet kan leveren, heeft zij het recht om de gesloten overeenkomst van koop en verkoop of overeenkomst van aanneming van werk, danwel tot het verrichten van diensten te annuleren, zonder dat verkoper en/of aannemer gehouden zal zijn in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen.

Artikel 18 – Retourzendingen
Verkoper en/of aannemer is niet verplicht om door koper en/of opdrachtgever bestelde en afgeleverde zaken terug te nemen en te vervangen of te crediteren.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen verkoper en/of aannemer en koper en/of opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen tussen verkoper en/of aannemer en koper en/of opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke Rechter te Utrecht of – zulks ter keuze van verkoper en/of aannemer – aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van koper en/of opdrachtgever.
 4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting nader overeenkomen zoals bemiddeling, arbitrage of mediation.

Deze voorwaarden, die door verkoper en/of aannemer te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld, zijn voor de overeenkomst(en) aan de koper en/of opdrachtgever kenbaar gemaakt.

De voorwaarden zijn op aanvraag bij verkoper en/of aannemer kosteloos verkrijgbaar.

 

Versie van deze privacyverklaring
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 november 2018.